Disclaimer

Disclaimerbeleid Global Alignment

In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website www.global-alignment.com aan u aanbieden.

 

Intellectueel eigendom
De geboden informatie mag niet gekopieerd, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt worden. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken na nadrukkelijke toestemming van Global Alignment. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Global Alignment.

 

Geen garantie op juistheid

Global Alignment streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

 

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Global Alignment aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.